Regulamin rejsów Odrą

 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa szczegółowe zasady i warunki udziału w rejsach turystycznych po Odrze („Rejsy”), realizowanych za pośrednictwem Art Of Payments Załucki Artur NIP 8831096857, zarejestrowaną pod adresem Jana Pawła II 9/2, 57-300 Kłodzko.

2. Tytuły prawne do łodzi wykorzystywanych do Rejsów („Łodzie”) przysługują podmiotom współpracującym z nami na podstawie odrębnie zawartych umów o współpracy („Kontrahenci”). Nasza firma udostępnia te dane na każde żądanie osoby zainteresowanej.

3. Łodzie spełniają wymagania przepisów prawa w zakresie żeglugi śródlądowej i przewozów, wyposażone są zgodnie z obowiązującym prawem. Łodzie, w zakresie wymaganym przez prawo, kierowane są przez przez sterników z uprawnieniami (patent motorowodny).

4. W celu wzięcia udziału w Rejsie należy dokonać wcześniejszej rezerwacji za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego znajdującego się na stronie www.rejsyodra.pl lub na Przystani bądź telefonicznie oraz mailowo pod adresami wskazanymi na stronie www. Wszelki kontakt sprawach związanych z uczestnictwem w Rejsach odbywa się za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych Organizatora: e-mail: port@rejsyodra.pl lub telefonicznie.

5. Każdy z uczestników Rejsu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu oraz poleceń wydawanych pracowników i sterników. Dokonując rezerwacji Oświadcza że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego stosowania.

6. Pasażerowie, którzy w dniu Rejsu nie ukończyli 18 lat mogą uczestniczyć w Rejsie wyłącznie za zgodą opiekunów prawnych i pod opieką osoby dorosłej.

7. W trakcie odbywania Rejsu Pasażerów obowiązuje bezwzględny zakaz:
A. wylewania do Odry, jej dopływów lub kanałów substancji, wyrzucania śmieci lub jakichkolwiek innych przedmiotów;
B. przyjmowania środków odurzających lub pozostawania pod wpływem środków odurzających w trakcie rejsu;
C. palenia tytoniu;
D. spożywania alkoholu (chyba że nasza firma wyrazi na to zgodę). W przypadku wynajmu Statku na wyłączność armator/nasza firma, sternik, może ten zakaz czasowo uchylić.
E. skoków z łodzi do wody;
F. wychylania się, wysuwania rąk, nóg lub przedmiotów poza burtę Łodzi mogących skutkować powstaniem zagrożenia zdrowia lub życia;
G. zabierania na pokład łodzi większej liczby Pasażerów niż wynika to z wcześniej dokonanej rezerwacji;
H. wnoszenia na łódź substancji łatwopalnych, żrących lub wybuchowych oraz używanie otwartego ognia;
I. wykorzystywania łodzi niezgodnie z jej przeznaczeniem;
J. wprowadzania na łódź zwierząt, w wyjątkowych sytuacjach sternik lub armator lub nasza firma może udzielić jednorazowej zgody na wprowadzenie zwierzęcia na pokład.
K. połowu ryb.

8. Sternik ma prawo odmówić udziału w Rejsie lub usunąć z Łodzi Pasażerów:
A. których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości lub są pod wpływem środków odurzających;
B. niestosujących się do poleceń Sternika;
C. w sposób rażący lub uporczywy naruszających ustalony porządek Rejsu lub zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników Rejsu;
D. naruszających w jakikolwiek sposób postanowienia, o których mowa w ust. 7 powyżej,
E. w przypadku Rejsu Łodzią sportową – będących pod jakimkolwiek wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także niestosujących się do poleceń w zakresie bezpieczeństwa wydawanych przez Sternika (zapięcie pasów, założenie kapoków itp.).

9. Na czas Rejsu każdy z Pasażerów otrzyma kamizelkę ratunkową, którą zobowiązany jest mieć założoną przez cały okres trwania Rejsu.

10. Pasażerowie oświadczają, że ich stan zdrowia umożliwia udział w Rejsie oraz zobowiązują się do poinformowania Sternika lub pracownika firmy o ewentualnych chorobach lub dolegliwościach, które mogą mieć jakiekolwiek znaczenie dla ich bezpieczeństwa w trakcie Rejsu.

11. Z zastrzeżeniem Rejsów zawierających taką usługę, nasza firma nie jest zobligowana do zapewnienia Pasażerom posiłku lub napojów w trakcie Rejsu, niezależnie od pogody.

12. Organizator rejsu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnień w Rejsach spowodowanych złymi warunkami hydrologicznymi, atmosferycznymi, awariami silnika lub urządzeń Łodzi.

13. Jeżeli Rejs zostanie odwołany z przyczyn leżących po stronie naszej firmy lub Kontrahenta, Pasażer/Wynajmujący otrzyma zwrot opłaty rezerwacyjnej w pełnej wysokości lub będzie miał możliwość wzięcia udziału w innym Rejsie o wartości tożsamej z wartością odwołanego Rejsu.

14. Pasażer/wynajmujący nie ma prawa do zwrotu kwoty rezerwacji jeśli dokonuje anulowania rezerwacji poniżej 24h od momentu zaplanowanego rejsu. Wszystkie rezerwacje dokonane później niż 24h są bezzwrotne. W obydwu przypadkach możliwa jest zmiana terminu za zgodą naszej firmy o ile taki termin jest wolny.

15. Wszelkie uszkodzenia Łodzi wykryte przed rozpoczęcia Rejsu oraz w jego trakcie należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi lub sternikowi.

16. Nasz firma i Kontrahent nie ponoszą odpowiedzialności za utracone lub zniszczone mienie Pasażerów, o ile te straty nie wynikają z rażącego błędu naszej firmy lub Kontrahenta. Pasażerowie powinni zabezpieczyć swoje mienie w trakcie Rejsu mając na względzie charakter oraz możliwe do wystąpienia warunki (np. wypadnięcie za burtę, uderzenie, falowanie, wypadnięcie telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych itp.).

17. Pasażerowie we własnym zakresie powinni zabezpieczyć przed utratą lub kradzieżą dokumenty, karty płatnicze oraz pieniądze. Nasza firma i/lub Kontrahent nie odpowiadają za kradzież oraz jej skutki dokumentów, kart płatniczych, dokumentów oraz innych przedmiotów należących do Pasażerów.

18. Pasażer zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń Łodzi powstałych z jego winy, jak również kosztów zniszczonego lub uszkodzonego wyposażenia bądź osprzętu Łodzi.

19. Pasażerowie zobowiązani są do bezpośredniego i niezwłocznego zgłaszania wszelkich uwag, zastrzeżeń i potrzeb bezpośrednio do Sternika lub na adres port@rejsyodra.pl Nasza firma dołoży wszelkich starań dla polubownego wyjaśnienia i rozstrzygnięcia ewentualnych sporów.

20. Nasza firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, przy czym do Rejsów już zarezerwowanych w dniu zmiany Regulaminu zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w chwili dokonania Rezerwacji.

21. Regulamin stosuje się odpowiednio do najmu Łodzi.

22. Zasady rezerwacji określa niniejszy regulamin oraz regulamin systemu rezerwacyjnego Bookero którego administratorem jest: SAFI STUDIO Paweł Nowakowski, Dębina, ul. Spacerowa 25, 05-152 Czosnów, NIP: 5311610855.

23. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2023 r.

logo-Rejsy-Odrą

Port macierzysty

ATM Marina Wrocław
ul. Osobowicka 70
51-008 Wrocław

Centrum Wrocławia

Bulwar Dunikowskiego Wrocław